Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Adófizetési könnyítések, adózási kedvezmények 2021. június 10-től

2021. évi XCIX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról

 

-         Pótlékmentes halasztás vagy részletfizetés

Az  Art. 198. és 199.  §-a szerinti kedvezményeken túl, az  adóhatóság az  adózónak és az  adó megfizetésére kötelezett személynek a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a  kérelmező a  kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

-         Adómérséklés

Az  Art. 201.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  adóhatóság a  nem természetes személy adózónak és a  2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az  adótartozás megfizetése a  kérelmező gazdálkodási tevékenységét a  veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. Amennyiben élnek ezzel a lehetőséggel, a  fennmaradó összegre a  2.  § szerinti fizetési kedvezmény nem engedélyezhető. Az  adótartozás e  szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha az  adóhatóság az  adózó részére a 2. § szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett. Az  eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 201. § (2) bekezdésétől eltérően az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az  adó megfizetésére kötelezett személynek a  2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az  őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió Ft-ot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a  veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az  adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

 

-         Turizmusfejlesztési hozzájárulás

Nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni 2021. január 1-től 2021. december 31-ig .A rendelkezés értelmében tehát az egyébként hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtóknak nem kell a turizmusfejlesztési hozzájárulást sem megállapítaniuk, sem bevallaniuk, sem megfizetniük a 2021. év vonatkozásában.

 

-          Helyi adókönnyítésekkel összefüggő rendelkezések

/2021. évi XCIX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról/

 

123. § (1) A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a  KKV törvény 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd Ft (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a  helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék.

(2) A  tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozásnak az (1) bekezdést a 2021. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.

 

124. § (1) A  (3)  bekezdésben meghatározott adatok alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a  2021.  évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a  2021. évben az  önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – helyi iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

(4) Az (1) bekezdés akkor alkalmazható, ha a mikro-, kis- és középvállalkozás a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)–(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett.

(5) Az állami adó- és vámhatóság a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő mikro-, kis- és középvállalkozás székhelye és az  állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

(2) Az  önkormányzatnak a  2020. december 1-jén hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021. évben végződő adóévben is fenn kell tartania.

 

-         A szociális hozzájárulási adó kötelezettséggel összefüggő kedvezmények

1.) A 2021.  évben adott juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a  Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

2.) A  Szocho tv. 1.  § (4)  bekezdés b)  pontjától eltérőennem kell szociális hozzájárulási adót fizetni reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha a  juttatás e  rendelet hatálybalépésének napja ( 2021. június 10) és a 2021. december 31. közötti időszakban történik.

3.)  A  Szocho tv. 11.  § (2)  bekezdésétől eltérően e  rendelet hatálybalépésének napja ( 2021. június 10) és 2021. december 31. között létrejött munkaviszony esetében munkaerőpiacra lépő az  is, aki az  állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a  kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 183 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény szerinti biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni, társas vállalkozóijogviszonnyal.

 

-           A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése

 

 A 2021. évben az Szja tv. 71. § (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya

a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,

b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,

c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint

összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

A 2021. évben az Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg

ba) évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,

bb) a  800 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál az  adóévben a  juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a  munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,

bc) évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg

 

-         Társasági adó adózás előtti eredményét csökkentő tétel

7(. § (1) bekezdés z) pontja)

 

A  közhasznú szervezetnek, a  közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, közhasznú tevékenysége támogatására továbbá a  Magyar Kármentő Alapnak, a  Nemzeti Kulturális Alapnak, továbbá a  mezőgazdasági termelést érintő Kárenyhítési Alap javára önkéntesen vagy a  felsőoktatási intézménynek (fenntartójának) a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak részére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

za) 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka – a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kivételével közhasznú szervezet,

zb) 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, továbbá a Kárenyhítési alap,

zc) 300 százaléka közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi vagy egyházi fenntartásban lévő egyetem, illetve annak fenntartója felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő,

zd) 20 százaléka – alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés esetén 40 százaléka – közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány zc) alponton kívüli,

ze) 50 százaléka felsőoktatási intézmény a zc) alponton kívüli felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.